Pedagogisch project

Opvoedingsproject van onze basisschool.

1. Pedagogisch project

Het opvoedingsproject van de Gemeentelijke Basisschool te Hoegaarden is een verduidelijking van wat we op het vlak van onderwijs en opvoeding op school wensen te bereiken en hoe de school haar werking hierop wil afstemmen.

We streven een bepaalde visie na over de waarden, de normen en de doelen van de school.

Wij trachten op een duidelijke manier te zeggen:

 • wat de school hier en nu wil zijn
 • wat ze wil bereiken
 • welke middelen zij wil aanwenden om haar doel te bereiken

2. Situering

Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De inrichtende macht is de gemeente Hoegaarden; in het bijzonder de schepen van onderwijs.

Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, ongeacht de levensopvatting van de ouders.

De vrije keuze van de cursus godsdienst en niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd.

De school bevindt zich in de Doelstraat nr.76 te Hoegaarden.

Er is een kleuterafdeling en een lagere school bestaande uit 1ste, 2de en 3de leerjaar. De derde graad is gehuisvest in de Kloosterstraat nr. 29/3 te Hoegaarden. Vanaf 1 september 2021 zal ook het 4de leerjaar gehuisvest worden in de Kloosterstraat.

In de wijkafdeling te Outgaarden, Brugstraat nr.20, is er enkel een kleuterafdeling.

Als gemeenteschool zijn we aangesloten bij O.V.S.G. (Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten) en aanvaarden wij om hun onderwijsstrategie te volgen.

Het opvoedingsproject van onze school is gericht op kinderen tussen 2 ½ jaar en 12 jaar. Het heeft zijn uitwerking in de samenwerking tussen inrichtende macht, directie, personeel, ouders en kinderen.

Ouders die hun kinderen toevertrouwen aan onze basisschool blijven zelf de eerste opvoeders, maar zij aanvaarden de doelstellingen en de opvoedingsstrategie van de school van hun keuze.

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven.

3. Profiel

Onze school is een Nederlandstalige school, waar kinderen voorbereid worden op een leven en op werken in een multiculturele samenleving.

Onze school is een pluralistische school, die kinderen een open milieu aanbiedt en hen attitudes aanreikt, geïnspireerd door de hedendaagse maatschappij met een vrije meningsuiting.

Onze school is een basisschool waar, naast het aanleren van basistechnieken, ook en vooral de grondslag wordt gelegd voor de lichamelijke, affectieve, verstandelijke en morele ontwikkeling van de kinderen.

De school biedt alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij stimuleert zelfredzaamheid door alle leerlingen mondig en weerbaar te maken.

De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

Onze school heeft een dienstverlenende functie naar ouders en kinderen toe, maar moet ook dienen als antwoord op de noden van het hedendaagse gezin en van de plaatselijke gemeenschap.

De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Kind en neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Een “open school” wordt gekenmerkt door een vlotte communicatie tussen alle betrokkenen.

Ouders zijn steeds welkom op school en mogen nooit aarzelen eventuele problemen te bespreken met directie, leerkrachten, zorgcoördinator of pedagogische begeleiders.

Wij staan steeds open om alle begeleiding en steun te aanvaarden als het leidt naar een beter en efficiënter onderwijs.

4. Visie

De fundamentele uitgangspunten, de principiële houdingen die men heeft t.a.v. mens en maatschappij moeten worden vertaald naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

Fundamentele elementen in de ontwikkeling van kinderen:

Basiskenmerken:

 • het beschikken over een positief zelfbeeld
 • gemotiveerd zijn
 • zelf initiatief nemen

Algemene ontwikkeling:

 • kunnen communiceren en samenwerken
 • zelfstandigheid aan de dag leggen
 • creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld
 • zelfgestuurd leren

Specifieke ontwikkeling:

 • lichamelijke opvoeding
 • muzische vorming
 • taal
 • wereldoriëntatie
 • Wiskunde

Onder goed onderwijs verstaan wij:

 • samenhang
 • totale persoonlijkheidsontwikkeling
 • zorgverbreding
 • actief leren
 • continue ontwikkelingslijn

5. Doelstellingen

Dit zijn de grote lijnen die het team nastreeft om onze visie te realiseren.

 1. a) Samenhang houdt in dat alle leergebieden zoveel als mogelijk geïntegreerd benaderd worden. Dit kunnen we bereiken door:
 • de samenhang tussen de gebruikte methodes en werkvormen na te gaan
 • het creëren van leersituaties die voor de kinderen herkenbaar zijn
 • kinderen een centrale plaats te geven en zich veilig en goed te laten voelen
 • verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes
 • aandacht besteden aan probleemoplossend denken en leer- en socio-relationele competenties
 1. b) Totale persoonlijkheidsontwikkeling houdt in dat de school een evenwichtig vormingsaanbod nastreeft waarbij alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen:
 • vormen van bewuste leerlingen met een kritische kijk op zichzelf en anderen
 • aanbieden van thematische vormingscontexten rond sociale verschillen en achtergronden eigen aan het milieu van de leerlingen
 • een concrete invulling kan gebeuren door kringgesprekken, groepswerken, sociogrammen en het ontwikkelen van creatieve vermogens
 1. c) Zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze waarop ze omgaat met de verschillen tussen kinderen. Het schoolteam stemt zijn onderwijs af op de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden:
 • gebruik van een kindvolgsysteem : eigen werking wordt via gerichte observaties en continue reflectiemomenten permanent bijgestuurd
 • het aanbod wordt afgestemd op de individuele mogelijkheden zodat kinderen gemotiveerd zijn en bereid zijn om initiatieven te nemen
 • de school bouwt differentiatievormen in waarbij elk kind kansen krijgt om op zijn niveau verder te ontwikkelen
 1. d) Actief leren is voor het kind een productief proces. Het is leren dat uitgaat van het kind zelf en dat door het kind spontaan als betekenisvol wordt ervaren. Het kind heeft belang bij wat het doet en gaat daarom volledig op in het anticiperen en oplossen van problemen:
 • creëren van een positief klimaat
 • zelfstandig en zelfsturend aspect bevorderen door strategische vaardigheden en denkhandelingen te ontwikkelen (driesporenbeleid, hoekenwerk,…)
 • de school zorgt voor een rijk en gevarieerd aanbod
 • interactie tussen leerling en leraar en leerlingen onderling is een essentieel onderdeel van dit interactief proces
 • creëren van realistische en betekenisvolle probleemsituaties binnen de leersituatie.
 1. e) Continue ontwikkelingslijn.

De begeleiders van het kind moeten deze continuïteit nastreven. Voor de schoolteamleden betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen.

 • onderwijs zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afstemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van de leerlingen
 • weergeven van de persoonlijkheidsgroei van elk kind in een kindvolgsysteem
 • gelijkgerichte afspraken binnen het schoolteam i.v.m. methodes en didactisch handelen, hierover evalueren en reflecteren
 • initiatieven ontwikkelen om de overgang tussen kleuter en lager onderwijs, tussen lager en secundair onderwijs vlot te laten verlopen

6. Besluit

Dit pedagogisch project bepaalt de fundamentele uitgangspunten voor de school. Het zijn basispunten die het onderwijs en de opvoeding op school bepalen en richting geven.

Het pedagogisch project vormt de basis en de kern van het schoolwerkplan. Het is uitgangspunt en leidraad voor de opbouw van het concrete schoolwerk. De uitwerking van het schoolwerkplan is als het ware een verdere operationalisering van het pedagogisch project van de school.

Het pedagogisch project kan ook oriënterend zijn voor de ouders bij de keuze van de school in functie van de gewenste opvoeding en onderwijs voor hun kinderen.

Bij de eerste inschrijving van hun kind moeten de ouders schriftelijk worden geïnformeerd over het pedagogisch project.