Bib

ROOSTER BIB 2023-2024                                                                         GBS

              

WOENSDAG
GROEP A (1ste, 2de) GROEP B (3de, 4de) GROEP C (5de, 6de)
4 oktober 11 oktober 18 oktober
8 november 15 november 22 november
5 december (dinsdag) 13 december 20 december
10 januari 17 januari 31 januari
7 februari 21 februari 28 februari
13 maart 20 maart 27 maart
17 april 24 april 8 mei
15 mei (enkel terugbrengen) 22 mei (enkel terugbrengen) 29 mei (enkel terugbrengen)

 

Uur Klas Groep A Klas Groep B Klas Groep C
09.00 1A 3A 6A
09.30 1B 3B 6B
10.00 1C 4A 5A
10.30 2A 4B 5B
11.00 2B / /

 

 

GROEP KLEUTERS DOELSTRAAT (K2A, K2B, K3A, K3B)

DONDERDAG
26 oktober
30 november
21 december
1 februari
7 maart
21 maart
16 mei
13 juni (enkel terugbrengen)
Uur Klas
9.00 K2A
9.30u K2B
10.30u K3B
11.00 K3A